Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Říjen 2019


  Lobbistické kontakty:
  11.10. Ve vlaku jsem potkal Petra Baierla, který znovu lobboval za navýšení platů VŠ učitelů, kde chybí cca 300 mil. Kč na dorovnání o stejnou částku jakou mají ostatní státní zaměstnanci. V tomto jsem ho ujistil, že jsme ve shodě a s případným návrhem může počítat s podporou Pirátů.
  16.10. - Schůzka s Mgr. Margit Slimáková, Ph.D. - specialistka na zdravotní prevenci a výživu / odborný průvodce zdravou výživou, lobbovala za aktivaci MŠMT ohledně programu pod garancí Ministerstva zdravotnictví, který má manuály pro školní jídelny o tom jak lépe a zdravěji vařit. Slíbil jsem poslat dotaz na MŠMT formou písemné interpelace.
  17.10. - Schůzka s panem Schneiderem ohledně situace v uměleckém školství. Jeho taneční škola na Praze 5 čelí zániku. Lobboval za jakékoliv kroky, které by vedli k záchraně školy.

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 17 říj 2019, 11:50


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Září 2019

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích
  2. září - účast na oslavách J.A. Komenského v Národním muzeu na pozvání národního muzea.
  3. září - jednání poslaneckého klubu
  9.9. schůzka resortního týmu pro oblast školství viz. zápis *
  10.-13.9. jednání pléna
  24.-27.9. jednání pléna
  12.9.Účast na večeři s velvyslancem Korei v rámci meziparlamentní skupiny přátel ČR - Korea. Rozloučení s velvyslancem Moonem, který končí na tomto postu.
  13.9. Účast na schůzce k tvorbě krajského programu za resort školství.
  17.9. Schůzka k tvorbě školského webu.

  19.9. Účast na platformě pro školství vedenou senátorem Drahošem. Debata o podobě a budoucnosti maturit a o podání pozměňovacího návrhu k zákonu o pedagogických pracovnících. Piráti budou iniciovat pozměňovací návrh, který vychází od senátora Drahoše ve smyslu umožnění učitelům vykonávání učitelské profese i bez formálního pedagogického vzdělání pokud učitelskou profesi vykonávají alespoň 10 let. Ačkoliv se může jednat o nesystémové opatření, tak v důsledku to je legalizace současného stavu na školách. Desetiletá praxe na pozici učitele bude ekvivalentem formálního pedagogického vzdělání, ale pouze pro danou školu, ve které učitel učí.
  20.9. Mediální školení - lektorka Taušová.
  24.9. Jednání klubu viz interní zápis https://mrak.pirati.cz/f/186571
  (po 17 měsících legislativního procesu byl zamítnut mnou předložený zákon o vnitrozemské plavbě, který povoluje malé množství alkoholu pro vodáky. Návrh byl vrácen ze senátu doplněný o cyklisty, což byla chyba, poněvadž vodáci měli v senátu velkou podporu. Poslanecká sněmovna zamítla senátní verzi s cyklisty a sněmovní verze s vodáky, tudíž potřebovala 101 hlasů. O 12 hlasů zákon nebyl schválen a kompletně spadl pod stůl. Zákon znovu předložím, poněvadž se pro něj vždy vyslovila většina sněmovny a měl podporu i v senátu má tedy smysl ho znovu předložit.)
  26.9. Mimořádná schůze k ústavní žalobě na prezidenta republiky podanou senátem.

  jednání výborů a podvýborů
  4. září - účast na školském výboru. Projednávání sloučení NÚV a NIDV do jednoho ústavu. Dále bylo jednáno o rozpočtové kapitole č. 333 pro Ministerstvo školství pro rok 2020.
  Jednání výborů. A další viz. zápis http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=161968
  9.10. 9. jednání klubu. viz interní zápis https://mrak.pirati.cz/f/186571
  18.9. Školský výbor viz zápis http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=162628 . Projednávání výroční zprávy a účetní uzávěrky Státního fondu kinematografie a uznávání vzdělání včelařů. Ostaní viz zápis.
  26.9. Společné jednání podvýboru pro regionální školství a podvýboru pro vědu a vysoké školy, již jsem obou dvou členem, s ministrem Plagou nad dlouhodobým záměrem školské soustavy do roku 2023. Ačkoliv Pirátská strana není připomínkovým místem, tak jsme k tomuto dokumentu zaslali připomínky již na jaře tohoto roku a mnoho připomínek bylo akceptováno. Diskuse nad připomínkami, které nebyly akceptovány, zejména nad povolováním vzniku soukromých škol a platech učitelů. Diskuse nebyla ukončena, jednání bylo přerušeno z důvodu jednání pléna sněmovny. Dlouhodobý záměr bude znovu otevřen na dalším jednání podvýborů.
  26.9. podvýbor pro sport - schválení poslankyně Procházkové a její doporučení školskému výboru jako předsedkyně pro podvýbor pro sport.
  17.9. Účast na klubíku svoboda. Výstupy pro klub.
  11.9 schůzka předsednictva Školského výboru. Jednání o programu výboru.

  schůzky a lobbistické kontakty
  3. září - schůzka s Odřejem Štefflem ze společnosti SCIO. Předmětem schůzky byla Novela zákona o pedagogických pracovnících, kde v paragrafu sedm byla v průběhu připomínkového řízení vypuštěna možnost získání pedagogického minima studiem pedagogiky. Toto vnímáme jako jednu z relevantních možností. Dohodli jsme se, že Piráti iniciují podání pozměňovacího návrhu, který by možnost studiem pedagogiky do novely vrátil.
  3. září - návštěva Štěpána Štrébla z Prahy 3 a diskuse o novele zákona o pedagogických pracovnících. Praha 3 potřebuje pro své školy, kde probíhá výuka v cizím jazyce (nejedná se o výuku cizích jazyků) změnu zákona o p.p. aby tuto výuku mohli zajišťovat s bakalářským stupněm vzděláním, poněvadž jde o běžný stupeň vzdělání pro učitele v anglosaských zemích. Piráti požadují tuto připomínku za relevantní a budeme iniciovat pozměňovací návrh, který tuto věc umožní.
  4.9. schůzka s Arnoštem Veselým a diskuse nad Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Probírání témat a představení vizi Pirátů pro oblast školství. Snaha předání našich podnětů pro tvorbu Strategie 2030.
  5.9. osobní návštěva ministra R. Plagy. Dvouhodinová diskuse o Pirátských tématech v oblastech školství.
  10. září - Pracovní oběd s Giancarlo Lamberti - předsedou studentské komory Rad VŠ a probírání školských témat, postavení studentů doktorských studijních programů. Domluvení jeho účasti na mém semináři o maturitách.
  11.9. schůzka s dr. Libuši Beníčkovou. Paní doktorka se na Piráty obrátila ve věci formálních pochybení Ministerstva školství při povolování soukromé školy. Představila nám svůj případ, lze na něm ilustrovat chyby a nekomunkaci Ministerstva školství, které s největší pravděpodobností povedou k prohranému soudnímu sporu a tudíž zbytečných výdajů státu. V žádném případě jsme nehodnotili typ školy, její zaměření školy, ani výrok odborné komise. Pochybení se týkají pouze procesu povolování a odvolání jak ostatně konstatuje veřejná ochránkyně práv. Celou věc jsem postoupil senátnímu výboru, který je nezávislý na koaličních poslancích a může nezávisle zhodnotit postup ministerstva.
  13.9. Pracovní večeře na Česko-Japonské obchodní komoře k výročí jejího působení v ČR. Neformální debata s ministry Maláčovou a Havlíčkem, kteří zde zastupovali stát.
  17.9. Schůzka se senátorem Drahošem a diskuse nad koncepcí maturit v ČR. Domluvena účast na mé konferenci Budoucnost maturit v ČR.
  18.9. Pracovní večeře s delegací z Iráku. Debata o možnosti vzdělávání iráckých studentů v ČR.
  19.9. Schůzka s Petrem Bayerlem - předsedou vysokoškolských odborů. Rozhovor na téma postavení studentů doktorských studijních programů a platech učitelů na VŠ.
  19.9. Schůzka s vícepřezidentkou Svazu průmyslu a dopravy Milenou Jabůrkovou. Diskuse nad stanoviskem svazu k novele školského zákona ve věci zrušení povinnosti a maturitních předmětů z matematiky a cizího jazyka. Paní víceprezidentka mi objasila jejich postoj a z čeho vycházejí a co je jejich cílem. V důsledku Pirátské vize nejsou vzdálené vizím Průmyslu a dopravy, máme jen rozdílnou představu o tom, jak se dostat ke stejnému cíli.

  Aktivita ve volebním kraji
  16.9. Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.
  23.9. Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.
  30.9. Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 10 říj 2019, 12:19


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Červenec a srpen 2019

  2. července - rez. zákon o eutanazii
  10. července - Český rozhlas
  24. července - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - reforma financování regionální školství
  30. července - zákon o eutanazii


  Jednání výborů:
  9. července - Mandátový a imunitní výbor
  11. července - účast na podvýboru pro regionální školství
  12. července - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

  Lobbistické kontakty:
  11. července - setkání s J. Drahošem
  22. července - schůzka s Cinádrem (STAN) v Plzeňském Pirátském Centru. Schůzky se účastnil také Jiří Rezek
  23. července - setkání s J. Drahošem

  Aktivita ve volebním kraji:
  2. července - schůze krajského mediálního týmu,
  22. července - účast na schůzi předsednictva krajského sdružení Plzeňského kraje
  29. července - videohovor - schůze předsednictva krajského sdružení Plzeňského kraje. Projednával se předložený návrh "Nároky na zastupitele".

  Srpen
  výkazy z redmine:
  1, Byl dokončen úkol ze 17.3.2018, který si stanovoval zprůhlednit tok peněz v podpoře sportu. Během tohoto úkolu bylo předloženo pozměňovací návrh pro projednávání v Senátu (https://redmine.pirati.cz/issues/19633). Z mých předložených pozměňovacích návrhů byly přijaty pouze dva menší v PN A ve výborovém návrhu, ostatní týkající se především transparentnosti přijaty nebyly.
  Seznam PN zde:
  http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=241.
  Úkol byl dokončen na základě vytvoření Národní sportovní agentury a sport již není v gesci Ministerstva školství (https://redmine.pirati.cz/issues/9926).

  2, Interpelace na vyřazování žádostí z formálních důvodů. Na základě podnětu prověřit poskytnuté informace o striktním vyřazování žádostí o sportovní dotace jen na základě formálních pochybení bez možnosti jejich opravy. V případě potvrzení poskytnutých informací připravit interpelaci na ministra (https://redmine.pirati.cz/issues/22483).

  3, roční plán (střednědobý cíl) - Příprava zákona o eutanázii. Cílem je příprava a předložení zákona o eutanazii v ČR (https://redmine.pirati.cz/issues/22485).

  4, aktualizace úkolu z 20.11.2018 Předložení vize pro oblast školství (https://redmine.pirati.cz/issues/15666). Výstupem bylo www.vzdelani2030.cz. Nyní běží připomínkování vizí k terciárnímu vzdělávání (viewtopic.php?f=546&t=48189).

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 22 črc 2019, 18:02


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Červen 2019

  6. červa - účast na tiskové konferenci
  11. června - projednávání zákonu o eutanazii
  17. června - účast na Konferenci Strategie 2030+ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
  25. června - účast na setkání pražského týmu pro školství

  Jednání výborů:
  4. června - schůze vedení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
  12. června - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
  26. června - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

  Lobbistické kontakty:
  14. června - schůze s delegací z Koree


  Aktivita ve volebním kraji:
  3. června - schůze předsednictva Plzeňské kraje, účast na krajské schůzi Plzeňského kraje
  10. června - schůze předsednictva Plzeňského kraje
  24. června - Návštěva paní C. ve věci likvidace pozůstalosti v rámci zákona o dědictví.Paní C. řeší s nejmenovanou plzeňskou notářkou likvidaci pozůstalosti v rámci zákona o dědictví. Zmiňovaná notářka nechce danou věc s Paní C. řešit. Z tohoto důvodu se Paní C. obrátila na Lukáše B. v rámci možné rady či pomoci v této záležitosti.

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 22 črc 2019, 18:02


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Květen 2019

  2. května - Schůzka k vizím pro terciární vzdělávaní
  3. května - čt24
  14. května - účast na semináři o fake news
  21. května - účast na semináři Šikana dětí (Bezpečné klima ve školách a šikana), čt
  30. května - účast na klubíku - Piráti

  Jednání výborů:
  15. května - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
  29. května - účast na Mandátovém a imunitním výboru

  Lobbistické kontakty:
  7. května - Jednání s předsedou senátního výboru ohledně témat ve vzdělávání
  9. května - Koordinační schůzka s V. Šimralem k Dlouhodobému záměru
  14. května - večeře s velvyslancem Japonska

  Aktivita ve volebním kraji:
  13. května - Schůze KS Plzeňského kraje
  20. května - střední škola v Stankově, Politická kavárna v Plzni
  23. května - účast na - Technhmania - řemeslo má zlaté dno?

  Výkaz z redmine:
  1, úkol z 20.2.2019 - Připravit interpelaci ve věci poskytování dat od CERMAT. V rámci resortu MŠMT byl ve vazbě na prevenci předčasných odchodů uložen Odboru 65 MŠMT, NÚVu a CERMATu úkol nastavit monitoring předčasných odchodů ze vzdělávání na základě již dostupných dat. CERMAT do této chvíle neposkytl data k přijímacím zkouškám a státní maturitě, která jsou pro monitoring předčasných odchodů stěžejní. Martin Úlovec připraví podklady pro interpelaci ministra Plagy ve věci poskytování dat z CERMATu pro potřeby resortu MŠMT (https://redmine.pirati.cz/issues/16680)
  Úkol byl aktualizován s popisem: čeká se na oficiální žádost MŠMT ve věci propojení dat CERMATu a Odboru 65 MŠMT.

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 22 črc 2019, 18:02


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Duben 2019

  Účast na všech jednáních Sněmovny 16. až 19. a 23. až 26. 4.
  Jednání všech výborů:
  3.4. školský výbor - snaha ODS o zvolení nového předsedy. Zde jsem se vyjádřil, že pan poslanec Baxa je zároveň primátorem Plzně a to mi silně vadí. Měl by si vybrat co chce dělat. Nakonec jsme však pro něj hlasovali, protože alternativou je VKml. Nebylo to nic platné, VKml. nadále zůstal předsedou výboru.
  16.4. MIV
  23.4. - po odvolání VKml z výboru přestal ten být předsedou a následovala volba nového. Obdobně i u Volného, který přestal být předsedou podvýboru pro regionální školství. Nedošlo k dohodě klubů a tak byla volba předsedů odložena na 15. 5. a do té doby byl předsedání výboru pověřen poslanec Rais. Já jsem se přihlásil alespoň na člena podvýboru pro regionální školství a byl jsem odhlasován.

  4.4. - účast na slavnostním shromáždění na Karlově univerzitě.
  11.4. - výjezd do základní školy v Ústí nad Labem v ZŠ Mojžíř, která je spádovou školou pro vyloučenou lokalitu. Hospitace v hodině ve třídě skládající se téměř pouze z dětí z vyloučené lokality a dvěma dětmi v inkluzi. Učitelka i asistentka to zvládají dobře, hodina češtiny a vyjmenovaná slova. Následný rozhovor s ředitelem školy a dalšími dvěma řediteli okolních škol. Největší jejich přáním bylo, aby nevznikaly další vyloučené lokality. Jedno z opatření, které by jim mohlo pomoci by byla možnost zřízení pedagogicko-psychologické poradny přímo v takové škole. Nešlo by o plošné opatření pro všechny školy ale pouze pro některé vybrané školy, zejména ty ve vyloučených lokalitách. Narážejí zde zejména na problém, že rodiče nejeví o své děti zájem a už vůbec je nevezmou do PP poradny, kde by dětem byl vystaven papír na základě něhož mohou školy jednat a žádat. (ve zkratce řečeno, prosím nebrat za slovo).
  11.4. - Účast na slavnostním zahájení Festivalu Finále Plzeň.
  24.4. návštěva dvou senátních výborů, kde se projednával zákon o vodákách. První garanční výbor, výbor hospodářský, doporučil můj návrh ke schválení. Druhý výbor pro regionální rozvoj také doporučil ke schválení, ale ještě k tomu přilepil povolení pro cyklisty. Na jednání senátu 2.5. budu raději apelovat na schválení původního návrhu, protože cyklisté mají potenciál celý návrh shodit pod stůl.

  Vize vzdělávání 2030
  Představení Vizí pro vzdělávání v oblasti regionálního školství. Tisková konference v Pirátském centru v Praze.
  https://vzdelavani2030.cz/

  Zákon o Eutanázii
  15.4. - účast na pracovní skupině k přípravě zákona o eutanazii. Řešili se dílčí aspekty zákona. Hlavně jsme v pracovní skupině probírali model po stránce rizik a souslednosti jednotlivých úkonů od žádosti až po vykonání. Diskuse nad pojistkami, aby tohoto nemohl nikdo zneužít.

  Lobbistické kontakty:
  8.4. - Oliberius Vlastimil - debata nad služebním zákonem. Jako bachař loboval za to, aby na tom byli stejně ohledně přestávek na jídlo jako ostatní lidé pod služebním zákonem. Slíbil jsem tento požadavek předat kolegovi Koláříkovi, který pokud ho shledá smysluplným, tak podá v této záležitosti pozměňovací návrh v PSP, protože služební zákon je v současné době otevřený. Tak se tomu i stalo.
  8.4. Sadílek Jan - debata nad jeho situací, kdy je již pravomocně odsouzen za to, že u něj bylo nalezeno konopí a policie mu zabavila i stroj, kterým z konopí dělal tinkturu. Zde již není pomoci, dal jsem mu kontakt na kolegu Vymazala, ale nemyslím si, že mu bude pomoci. U nás se chodí sedět i za výrobu léků z kytiček.
  8.4. - Paní Eugenie Kubalíková. Navštívila mě opět, jestli je nějaký pokrok v oblasti stíhání viníků v IZIP.
  10.4. - RTI a setkání s ředitelem Kepkou. Debata nad tím, zda jsou výzkumné instituce dostatečně financované z veřejných peněz obdobně jako je tomu u soukromých výzkumných organizací financovaných z MPO.
  29.4. - pan Ungr a debata nad volebním systémem, zejména nad tím, proč máme volby ve dvou dnech, zda by nestačilo v jednom jak to i někde funguje v zahraničí.
  2.4. - schůzka s Učitelem naživo, s Radek Sárközi z Pedagogické komory a Eduinem ohledně doporučení k našim vizím v oblasti školství.

  Aktivita ve volebním kraji:
  1.4. - výjezdní zasedání v Klatovech, prezentace pirátských Vizí 2030 v regionálním školství.
  6.4. - účast na konferenci ke školství v Klatovech pořádanou spolkem Ratolest. Následné zapojení do debaty.
  30.4. - účast na organizaci zařizování volebních průkazů v Plzni.

  Byl jsem přítomen v regionální kanceláři ve dnech 11., 18. a 25. března.


  Bude doplněno

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 29 dub 2019, 18:09


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Březen 2019

  Účast na všech jednáních Sněmovny, jednání všech výborů, kde jsem členem a účast na všech zasedáních poslaneckého klubu a Klubíku Svoboda

  Zákon o Eutanázii
  19.3. - účast na pracovní skupině k přípravě zákona o eutanazii. Původně jsem se chtěl pustit do tohoto zákona samostatně, nicméně obdobnou aktivitu již vyvinula poslankyně Procházková (ANO). Její pracovní tým, do něhož jsem požádal o vstup, je složen z lidí zabývající se dlouhodobě touto problematikou a také jsou zde zástupci ministerstva zdravotnictví a legislativy. Jako předlohu si tento tým vzal Lucemburský model a diskutují se změny na naše právní prostředí. Dále se diskutují další dílčí možnosti podle toho jak v jaké zemi fungují. Vzhledem k tomu, že se snažím o to, aby tento zákon byl u nás přijat, nejdu cestou vlastní novely, ale připojím se k této iniciativě, vzhledem k tomu, že lídrem je koaliční poslankyně, tak má návrh dobrou šanci na úspěch. Nejlépe, pokud by novela pak byla předložena jako vládní návrh zákona. Nadále se budu účastnit pracovních schůzek nad vznikem tohoto zákona, je pravděpodobné, že bude připraven do konce tohoto roku.

  Lobbistické kontakty:
  11.3. - pan Šole a jeho nová zjištění v kauze obce Řenče.
  25.3. Paní Eugenie Kubalíková. Navštívila mě opět, jestli je nějaký pokrok v oblasti stíhání viníků v IZIP.
  27.3. setkání se zástupci organizace ředitel a učitel naživo a naše žádost o připomínkování našich vizí z jejich strany. Chtějí zůstat striktně apolitičtí a proto nám vyjádření nedají. Dále na stejná témata setkání s Radek Sárközi z Pedagogické komory a Eduinem. Od nich jsme vyjádření dostali a použili ho v tiskové zprávě k prezentaci vizí o školství.

  Aktivita ve volebním kraji:

  Byl jsem přítomen v regionální kanceláři ve dnech 11., 18. a 25. března.


  Bude doplněno

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 29 dub 2019, 17:20


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Únor 2019

  Účast na všech jednáních Sněmovny, jednání všech výborů, kde jsem členem a účast na všech zasedáních poslaneckého klubu a Klubíku Svoboda


  Lobbistické kontakty:
  8.2.- návštěva Fakulty strojní, děkan Edl a proděkan Zdebor, rozhovor o budoucnosti jaderné energetiky v ČR. Lobby za její zachování a podporu, slíbil jsem účast na jaderných dnech pořádaných fakultou a domluvil i účast kolegy Třešňáka, který má za Piráty energetiku na starosti.

  Aktivita ve volebním kraji:
  27.2. - návštěva dětského domova v Plzni a prohlídka jedno z bytů společně s kolegyní Olgou Richterovou. Svěřenci zde žijí samostatně. Zdá se, že dětský domov Plzeň to umí a je nositelem dobré praxe, je pěkné vidět místa, kde to dobře funguje.
  Byl jsem přítomen v regionální kanceláři ve dnech 4., 11., 18. a 25. února


  Bude doplněno

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 29 dub 2019, 16:21


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Leden 2019

  Účast na všech jednáních Sněmovny, jednání všech výborů, kde jsem členem a účast na všech zasedáních poslaneckého klubu a Klubíku Svoboda

  Přijetí nového odborného asistenta a analytika pro školství Martina Úlovce, seznámení ho s pracovním prostředím, pracovními procesy a jeho povinnostmi souvisejícími s výkonem jeho práce.

  8. 1. Projednávání vizí terciárního vzdělávání
  8. 1. Návštěva Arény Jaromíra Soukupa
  19. 1. Účast na Celorepublikovém fóru Pirátů v Táboře
  21. 1. Resortní tým školství
  21. 1. Účast na semináři o holocaustu Romů
  21. 1. Účast na výstavě čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu
  21. - 22. 1. Jednání Poslaneckého klubu Piráti
  22. - 25. 1. Jednání Sněmovny
  24. 1. Schůze předsednictva školského výboru
  29. - 31. 1. Jednání Sněmovny  Lobbistické kontakty:
  14. 1. Pan Jaren  Aktivita ve volebním kraji:
  16. 1. Politická kavárna v Plzni, veřejná diskuse s obyvateli Plzeňského kraje o liberální politice
  18. 1. Účast na plesu města Plzně na základě pozvání města Plzně
  31.1. Pan Pražák z Českých Budějovic, diskuse nad sportem v ČR, moc jsme se neshodli.
  Byl jsem přítomen v regionální kanceláři ve dnech 7., 14. a 28. ledna

  ..... ještě bude doplněno

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 28 led 2019, 14:16


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Prosinec

  Účast na všech jednáních Sněmovny, jednání všech výborů, kde jsem členem a účast na všech zasedáních poslaneckého klubu a Klubíku Svoboda. Nejzásadnější je v tomto období má práce na novele zákona o podpoře sportu. Připravil jsem v součinnosti s legislativcem několik pozměňovacích návrhů. Zásadní jsou zejména ty, které se zabývají transparentností sportovních organizací.

  3. 12. Resortní tým školství, Schůze Poslaneckého klubu Piráti
  4. - 7. 12. Jednání Sněmovny
  5. 12. Zasedání MIV - výměna mandátu
  6. 12. Zasedání Podvýboru pro regionální rozvoj, obhajoba pozměňovacích návrhů o podpoře sportu, jsem předkladatelem 12 pozměňovacích návrhů
  11. 12. Účast na setkání lídrů průmyslu a exportu na Pražském hradě
  12. 12. Schůze školského výboru, projednávání zákona o podpoře sportu, účetní uzávěrka Státního fondu kinematografie a návrhu Zastupitelstva Karlovarského kraje na změnu školského zákona
  12. 12. Podvýbor pro sport, projednávání mých 12 pozměňovacích návrhů
  13. 12. Mimořádné jednání Sněmovny ve věci církevních restitucí
  13. 12. Klubík Svoboda
  14. 12. Výbor pro veřejnou správu, dva mé pozměňovací návrhy přijaty jako výborové, dalších 10 projednáváno zvlášť
  18. - 21. Jednání Sněmovny - Bohužel na návrh ministra Ťoka byl vrácen můj zákon o vnitrozemské plavbě ze třetího čtení zpět do druhého čtení.
  18. 12. Jednání MIV a zahájení řešení kauzy "neexistujícího pseudokoncentráku"
  20 12. Výběrové řízení na nového asistenta a analytika pro školství

  Lobbistické kontakty:

  4. 12. Setkání s velvyslancem Vietnamu, společná večeře s delegací školského výboru, která byla na pracovní cestě ve Vietnamu, diskutovala se zejména vízová politika pro studenty a zdravotní sestry
  10. 12. pan Novák z Hnutí život z.s. ve věci ochrany přírody a krajiny - problematika kůrovce

  Aktivita ve volebním kraji:
  Byl jsem přítomen v regionální kanceláři ve dnech 10. a 17. prosince

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 28 led 2019, 14:14