Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Prosinec 2019

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
  3.-6.12. - účast na schůzi sněmovny
  3.12. - účast na jednání pirátského poslaneckého klubu
  4. 12. - účast na tiskové konferenci odborníku na školství opozičních stran. Snaha prosadit navýšení prostředků na platy učitelů o 5 miliard. (nakonec se nepodařilo)
  4.12. - pracovní schůzka k webovým stránkám o školství (https://redmine.pirati.cz/issues/24544)
  10.12. - pracovní schůzka k přípravě zákonu o eutanazii
  10.12. - účast na koncertu v PS od Plzeňské konzervatoře
  11.12. - pracovní schůzka školského resortního týmu k pozměňovacím návrhům k pedagogickým pracovníkům
  12.12. – schůzka k projednání konečné podoby navázání platů pedagogických pracovníků na ekonomický index
  17.-18. 12. - účast na jednání sněmovny

  jednání výborů a podvýborů:
  11.12. - účast na školském výboru. Diskuse nad metodickým výkladem zákonu k platbě DPH pro vysoké školy. Rozsáhlá diskuse nad dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na roky 2019-2023
  18.12. - účast na jednání předsednictva školského výboru. Projednávání programu budoucího výboru

  Aktivita ve volebním kraji:
  1.12. - účast na adventní neděli v Plzeňském Pirátském centru. Akce pro veřejnost.
  2.12. - Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.
  9.12. - Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.
  16.12. – Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.

  21.-31.12. - osobní volno

  Redmine výkaz:
  2.12. - V souvislosti s novelou zákona o pedagogických pracovnících připravujeme pozměňovací návrhy, které předložíme na projednání ve Sněmovně. Jedním z pozměňovacích návrhů bude rovněž věcný záměr navázání platu pedagogických pracovníků na průměrnou mzdu (https://redmine.pirati.cz/issues/9126).
  2.12. - V rámci střednědobého cíle jsme zpracovali vize pro oblast regionálního školství, kde byla zpracována klíčová témata související s podporou zvyšování kvality vzdělávání. Do konce roku plánujeme připravit aktualizovanou verzi vizí pro vysoké školství, které chceme konzultovat s vybranými zástupci VŠ tak, aby měl materiál skutečnou relevanci a byl spíše přijet na úrovni cílové skupiny. V souvislosti se zpracováním vizí pro vysoké školství počítáme s medializací, kde chceme posilovat pirátský obraz ve smyslu expertním a ve schopnosti zpracovat komplexní návrh řešení problémů a výzev (https://redmine.pirati.cz/issues/15666).
  2.12. - V rámci poslaneckého návrhu k maturitě jsme zapracovali opatření snižující riziko předčasných odchodů z důvodu neúspěchu u maturitní zkoušky. V této chvíli čekáme na to, jak dopadne projednávání poslaneckého a vládního návrhu. Následujícím krokem bude návrh opatření ve vazbě na prevenci předčasných odchodů na úrovni přechodu ze ZŠ na SŠ, ideálně ve spolupráci s týmem Olgy Richterové (https://redmine.pirati.cz/issues/15964).
  2.12 - V rámci střednědobého cíle zatím proběhly pouze vstupní analýzy a připomínkování strategických dokumentů MŠMT, a to i ve vazbě na prioritizaci dalších témat, které jsme v tomto roce řešili. Plánujeme pokračovat v dalším roce, ideálně se zapojením KET v jednotlivých krajích, prostřednictvím kterých bychom mohli lépe mapovat reálnou poptávku rodičovské veřejnosti po vzdělávání. Velkým mediálním tématem budou rovněž víceletá gymnázia, an něž chceme rovněž více soustředit pozornost (https://redmine.pirati.cz/issues/17296).
  2. 12. - V souvislosti s dalším vyjednáváním chceme prostřednictvím připomínkového řízení MŠMT ke Strategii 2030 propašovat téma maturit do strategického materiálu včetně konkrétních návrhů podoby maturity do budoucna (https://redmine.pirati.cz/issues/25072).
  2.12. - V souvislosti s našimi programovými prioritami jsme zpracovali vyhodnocení naplňování cílů Strategie 2020. Výstupy a naše programové priority chceme promítnout do Strategie 2030, kterou v současnosti MŠMT připravuje. Posílíme tak i šanci na prosazení / projednání našich klíčových témat (https://redmine.pirati.cz/issues/17410).
  2.12. - V souvislosti s dalším navyšováním platu učitelů a ostatních pedagogických pracovníků byl vypracován věcný záměr, který je v současnosti průběžně konzultován s MŠMT i dalšími zástupci v resortu školství (školské odbory, učitelské platformy). Návrh bude v tuto chvíli zpracován do podoby pozměňovacího návrhu k novele zákona o pedagogických pracovnících. Zároveň téma předložíme v rámci politické platformy profesora Drahoše v Senátu, kde budeme vyjednávat s dalšími zástupci politických stran (https://redmine.pirati.cz/issues/20315).
  2.12 -

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 17 led 2020, 16:06


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Listopad 2019

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích
  1.11. – účast na mimořádné schůzi sněmovny k daňovému balíčku a rodičovské. Obstrukce celý den. Nesnáším obstrukce!!!
  4.11. – účast na konferenci akademie věd na téma Strategie 21. Byl jsem hostitelem za školský výbor. Byly předneseny výsledky výzkumu akademie věd. Konference se konala ve státních aktech Poslanecké sněmovny.
  5.-8. 11. – účast na schůzi sněmovny včetně mimořádných schůzí.
  7.11. – účast na konferenci Představení hlavních směrů vzdělávání strategie 2030+. Na konferenci jsem dorazil až nakonec. O přestávce mezi jednáním sněmovny. Konference se konala na magistrátu hl. města Prahy. Byla zde výzva k připomínkování hlavních směrů. Termín je do konce roku, který určitě využijeme.
  8.11. – Účast po schůzi na platformě pro školství senátora Drahoše. Tentokrát i s účasti ministra školství. Probírali jsme hlavní směry strategie 2030+ zejména postavení ředitele školy co by lídra pedagogického sboru.
  8.-10.11 – účast na teambuildingu.
  14.11. účast na konferenci České středoškolské unie. Panelová diskuse na téma školství s poslanci Baxou, Výborným a senátorem Bekem. Diskusi moderoval Bohumil Kartous a René Schilke.
  21.11. – účast na konferenci Mariánskolázeňské dialogy 2019 v ML. Které pořádala německá řemeslnická komora. Účastnil jsem se panelu ke vzdělávání. Byly zde dobré přednášky zejména k digitálnímu vzdělávání a odlišnému přístupu Němců vůči němu.
  22.11. – účast na společném setkání s místopředsedkyní O. Richterovou v Pirátském centru v Plzni. Diskuse nad sociální politikou.
  23.11. Pořádání celorepublikového setkání všech Pirátů zajímající se o oblast školství v Praze. Sešlo cca. 25 lidí a diskutovali se Pirátské postoje k zásadním věcem v oblasti školství. Pro školský resortní tým pro to vyplynulo více se zabývat otázkami vzdělávání pedagogických pracovníků a rovnými příležitostmi vzdělávání.
  25.11. – Schůzka resortního týmu školství. Projednání stanovisek k sněmovním bodů k oblastem školství.
  25.-26.11. účast najednání poslaneckého klubu.
  26.-29. – účast na jednání sněmovny.
  27.11. schůzka nad webovou strategií v oblasti vzdělávání.
  28.11. účast na akci Snídaně s učiteli, kterou pořádala učitelská platforma v prostorách sněmovní 7. Diskuse nad tématy v oblasti školství. S části učitelské platformy následná diskuse ve sněmovně nad Pirátskými legislativními návrhy, zejména konzultace našeho návrhu k zafixování platů učitelů k ekonomickému ukazateli a naše pozměňovací návrhy k zákonu o pedagogických pracovnících.
  30.11. – účast na sněmu Jednoty českých matematiků a fyziků – debata v jámě lvové o návrhu o nezavádění povinné maturity z matematiky. Ačkoliv se jedná o zájmovou skupinu jejíž zájem je zjevný hned s názvu sdružení, dvouhodinová debata byla konstruktivní.


  jednání výborů a podvýborů
  13.11. účast na školském výboru. Schválení jednotlivých kapitol rozpočtu (národní sportovní agentury, ministerstva kultury, státního fondu kultury, technologické agentury ČR, akademie věd, grantové agentury ČR a ministerstva školství). Schválení výročních zpráv a informací o činnosti TAČR a GAČR.
  14.11. – Účast na Podvýboru pro vědu a vysoké školy. Jednání o dlouhodobém záměru rozvoje školské soustavy do roku 2023 a financování vědy a výzkumu. Účast na podvýboru pro regionální školství. Několikahodinová diskuse s ředitelkami škol a rozebrání komplet všech problémů, které ředitelky přednesly.

  Lobbistické kontakty:
  4.11. – pracovní oběd s předsedkyní akademie věd prof. Zažímalovou v PSP. Probírali jsme spolu financování vědy a vývoje a postavení akademie věd.
  11.11. Schůzka s Martinem Mikulášem a diskuse na téma maturity. Rozebírali jsme spolu především britský systém, který považuji za vzorový pro budoucnost maturit u nás.
  19.11. – Diskuse s předsedou vysokoškolských odborů Petrem Baierlem, který si přisedl ke mně ve vlaku do Prahy. Probírali jsme pozměňovací návrh na navýšení platů učitelů.
  19.11. – Schůzka s panem Haldou s obce Kamík nad Vltavou, předsedou sdružení místních samospráv, který požádal o možnosti účastnit se podvýboru pro regionální školství. Ujistil jsem ho, že je zván jako vždy pouze nedopatřením se mu neodeslala pozvánka. Dále jsme diskutovali na téma vztahu mezi zřizovatelem a ředitelem školy.
  19.11. – schůzka s předsedou školských odborů panem Dobšíkem. Diskuse nad pozměňovacími návrhy k rozpočtu na navýšení platů učitelů a představení našeho návrhu na zafixovaní platů učitelů k ekonomickému ukazateli.

  Aktivita ve volebním kraji:
  11.11. Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři. Návštěva od Marka Zajíce, který mi přišel vynadat za to, že má nízký plat. Pohovořili jsme o minimální mzdě a pracovních příležitostech.
  18.11. Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.
  20.11. Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.


  Redmine výkaz:
  04.11.2019 - Proces schvalování žádostí o zápis do rejstříků škol není transparentní a je nejasné, dle jakých parametrů jsou žádosti do rejstříků posuzovány. Nabídka vzdělání by měla více reagovat na poptávku rodičů a více nabízet alternativní vzdělání a moderní postupy ve výuce na běžných školách (https://redmine.pirati.cz/issues/17296).
  14.11.2019 - V rámci strategie 2020 byly připraveny navazující dokumenty, které obsahují priority pro rozvoj vzdělávání. Těchto priorit by mělo být dosaženo s cílem zvyšovat kvalitu vzdělání (https://redmine.pirati.cz/issues/17410).
  18.11.2019 - 25.4. byla R. Plagovi odeslána písemná interpelace ve věci navyšování platů a plánu na rok 2020 (https://redmine.pirati.cz/issues/23578).
  18.11.2019 - 25.04. byla R. Plagovi odeslána písemná interpelace ve věci ovlivňování počtu přijímaných žáků a vzdělávací nabídky SŠ z pozice kraje jako zřizovatele (https://redmine.pirati.cz/issues/23579).
  18.11.2019 - 05.08. byla R. Plagovi odeslána písemná interpelace v souvislosti s udržitelností a financováním vědeckých center VaVpI v krajích (https://redmine.pirati.cz/issues/23580).
  18.11.2019 - Pirátská strana předložila pozměňovací návrh školského zákona, jehož cílem je zjednodušení možnosti individuálního vzdělávání. Ředitelé škol by poté musel řádně zdůvodnit, proč byla možnost individuálního vzdělávání zamítnuta. Díky tomuto návrhu by bylo snažší využití alternativních forem vzdělávání. Součástí návrhu bylo také zachování financování dětských skupin po roce 2020 ze státního rozpočtu (https://redmine.pirati.cz/issues/23982).
  18.11.2019 - Nízké platy učitelů i přes jejich postupné navyšování. Kvůli tomuto faktu dochází k neatraktivitě učitelské profese a vystudovaní pedagogové odcházejí na pracovní místa v jiných oborech (https://redmine.pirati.cz/issues/20315).
  21.11.2019 - 25.4. byla odeslána písemná interpelace R. Plagovi ve věci zveřejnění aktualizovaných RVP pro odborné vzdělávání (https://redmine.pirati.cz/issues/23577).

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 18 lis 2019, 13:01


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Říjen 2019

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích
  2.10. účast na Korea national day. Účast z pozice předsedy meziparlamentní skupiny přátel Korea-ČR. Rozloučení s velvyslancem Moonem.
  3.10. Pracovní schůze ke vzniku nového webu vzdelavani2030.cz
  4.10. Účast na konferenci na téma Paliativní péče, která byla pořádána poslankyni Golasovskou a institutem pro křesťansko-demokratickou politiku. Účel semináře bylo vystrašit všechny účastníky před připravovaným zákonem o eutanazii. Šílenější a bizarnější konferenci jsem v poslanecké sněmovně ještě nezažil. Konference mě přesvědčila, že zákon o eutanazii má smysl. Veškeré mé pochyby byly rozptýleny.
  4.10. Byl jsem se podívat na protestní demonstraci proti povinné maturitě z matematiky, kterou pořádali studenti na malostranské náměstí. Mají mé sympatie.
  7.10. Návštěva střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Českých Budějovicích. Rozhovor s ředitelem a učiteli o problematice maturit a problematice provozování střední odborné školy. Ředitel jako jeden z největších problémů uvádí nízké platy učitelů, zejména těch, kteří učí odborné předměty, kteří si mohou vedle ve fabrice vydělat 2x tolik. Ředitel by si přál větší a hlubší znalostí svých žáků v oblasti matematiky, nicméně zavedení povinné maturity z matematiky považuje za likvidační pro všechny střední odborné školy.
  9.10. Pracovní schůzka k zákonu o eutanazii. Plánování konference s účastí zahraničních hostů.
  9.10. Účast a podpora oslavy national day pořádané Taiwanským obchodním zastoupením v Praze.
  11.10. Schůzka s realizačním týmem pro nový web vzdelavani2030.cz
  11.10. Schůzka resortního týmu školství k vizím k terciárnímu vzdělávání.
  14.10. Spolupořádání konference k připravovanému zákonu o eutanazii ve sněmovně. Účast zahraničních hostů ze zemí Benelux, Německo a Švýcarsko.
  15.10. Účast na senátní akci setkání s předsedou Tibetské správy. Na akci zahrál Tomáš Klus, který se veřejně přiznal k tomu, že nikdy netušil, že bude hrát politikům a i nikdy neprohlásí, že je na nás hrdý.
  22.10. jednání Poslaneckého klubu
  22.10-25.10. jednání sněmovny.
  25.10. Na mimořádné schůzi sněmovny byl projednáván daňový balíček. Celý den došlo k obstrukcím Stanjury a Kalouska. Tento den byl absolutně zbytečný. Vůbec nic jsme neudělali. Nesnáším obstrukce!!!
  29.10. Účast na konferenci ITI na fakultě aplikovaných věd v Plzni.
  30.10. mimořádná schůze k daňovému balíčku. Kalousek obstruoval. Další naprosto ztracený den. Nesnáším obstrukce!!!
  30.10. Uspořádal jsem seminář Budoucnost maturit ČR. Kde se diskutovala o smyslu a vypovídající hodnotě maturit a jejich nastavení do budoucna. Senátor Drahoš za platformu pro vzdělání přednesl možné dvanáctero, jak by se se maturita mohla do budoucna změnit.
  31.10. Účast na kulatém stolu o roli, financován a veřejným obrazu neziskovým organizacím. Setkání se zástupci mnoha neziskových organizací, mimo neziskových organizací z oblast sportu.


  jednání výborů a podvýborů
  2.10. – Schůze předsednictva školského výboru zařadit do výboru
  2.10. schůze školského výboru, kde jsem zařadil kontrolu naplňování usnesení Poslanecké sněmovny č. 66 ve věci platů učitelů na rok 2020. Dle informaci ministra školství ve státním rozpočtu na rok 2020 chybí 26 mld. Na to, aby platy učitelů na rok 2020 dosáhly 130 % průměrné mzdy v ČR. Avizoval jsem snahu o navýšení rozpočtu na platy učitelů aspoň o 5 %. Dále jsem navrhl aby další zahraniční cesta školského výboru v roce 2020 byla na Taiwan. Tento návrh se moc neshledal s nadšením, Taiwan byl vybrán jako náhradní země pro Izraeli. Byl jsem pověřen školským výborem, abych převzal záštitu nad konferencí akademie věd na začátku Listopadu.
  2.10. účast na semináři Sytém vzdělávání pedagogických pracovníků v ČR. Seminář byl tendenční a jednostranně zaměřený. Diskutovalo se o vzdělávání pedagogických pracovníků a možnosti vstupu odborníků z praxe do školství.
  23.10. schůze předsednictva školského výboru. Mimořádná schůze předsednictva školského výboru k problematice mateřských školek a stížností jejich učitelek. Toto téma jsem si vzal na starosti a svolal k němu podvýbor pro regionální školství.
  25.10. schůze školského výboru a projednávání dlouhodobého záměru školské soustavy. Projednáván dlouhodobý záměr zdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 – 2023 ST. 563. Zde bylo zapracováno několik pozměňovacích návrhů, které Piráti poslali do připomínkového řízení, ačkoliv nebyly připomínkovým místem. Dlouhodobý záměr nebyl do-projednán, slíbili jsme poslat dotazy předem n jednání podvýboru.


  Lobbistické kontakty:
  2.10. Schůzka s doc. Dolejší z jednoty českých matematiků a fyziků. Debata na téma povinná maturita z matematiky, výměna názorů. Ve výsledku jsme se shodli, že matematika je důležitá, nicméně maturitu z ní nemusí mít opravdu každý, kdo absolvuje střední školu s maturitou.
  7.10. návštěva Jiřího Hurníka ze Sdružení automobilových dopravců ČESMAD, se kterým jsem hovořil o připravovaném zákonu o pozemních komunikacích. Loboval za nerozšiřování zákazu jízdy pro kamiony. Jako jeden z největších problémů v dopravě také zmínil neexistující parkoviště u hlavních dopravních cest, které znemožňují řidičům řádný odpočinek.
  9.10. schůzka se zástupci svazu průmyslu a dopravy a debata nad připravovaným zákonech o zrušení povinné maturitě z matematiky.
  11.10. Ve vlaku jsem potkal Petra Baierla, který znovu lobboval za navýšení platů VŠ učitelů, kde chybí cca 300 mil. Kč na dorovnání o stejnou částku jakou mají ostatní státní zaměstnanci. V tomto jsem ho ujistil, že jsme ve shodě a s případným návrhem může počítat s podporou Pirátů.
  16.10. - Schůzka s Mgr. Margit Slimáková, Ph.D. - specialistka na zdravotní prevenci a výživu / odborný průvodce zdravou výživou, lobbovala za aktivaci MŠMT ohledně programu pod garancí Ministerstva zdravotnictví, který má manuály pro školní jídelny o tom jak lépe a zdravěji vařit. Slíbil jsem poslat dotaz na MŠMT formou písemné interpelace.
  17.10. - Schůzka s panem Schneiderem ohledně situace v uměleckém školství. Jeho taneční škola na Praze 5 čelí zániku. Lobboval za jakékoliv kroky, které by vedli k záchraně školy.
  18.10. schůzka se senátorem Drahošem a dopracování dvanáctero pro budoucnost maturit za platformu školství.

  Aktivita ve volebním kraji:
  1.10. – účast na Slavností vědecké radě Fakulty strojní.
  7.10. –Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.
  8.10. Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.
  10.10. Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.
  14.10. – 15. 10. jednání klubu
  15.-18. – schůze
  21.10. Návštěva církevní základní a střední školy v Plzni. Hospitace v hodině při výuce matematiky Hajného metodou. Rozhovor s ředitelkou a učitelkami. Prohlédl jsem si nový slabikář se čtyřlístkem.
  21.10. Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.
  21.10. paní Srbková a její občansko-právní spor o vlastnictví domů.

  Redmine výkaz:
  04.10.2019 - Cílem je vytvoření pirátského školského webu, na kterém budou dostupné informace o aktivitách v oblasti školství a vzdělávání. Dále také obsahovat vize, aktuální problémy či informace o politických řešeních s odkazem na analýzy a datové výstupy. Web by měl být interaktivní (https://redmine.pirati.cz/issues/24544).
  04.10.2019 - Představení vize vzdělávání do roku 2030, ve kterém jsou představeny požadavky, které povedou ke zlepšení vzdělání. Mezi ně patří zlepšení rozlišování a zpracování informací, nabídku vzdělání rozšířit tak, aby bylo umožněno žákům rozvíjet jejich potenciál (https://redmine.pirati.cz/issues/17308).
  04.10.2019 - Interpelace na ministra školství týkající se vyřazování sportovních dotací jen na základě formálních chyb bez možnosti opravy (https://redmine.pirati.cz/issues/22483).
  04.10.2019 - Návrh na změnu vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování (https://redmine.pirati.cz/issues/22996).
  04.10.2019 - Požadavek na ministra školství na větší informovanost o současném stavu revizí rámcových vzdělávacích programů základního a středoškolského vzdělání. Zajistit změnu obsahu vzdělávání ve vztahu k změnám na pracovním trhu (https://redmine.pirati.cz/issues/17308).
  07.10.2019 - Nedostatek učitelů a zvyšující se věkový průměr učitelů, který se pohybuje okolo 46 let představuje pro Českou republiku do budoucna problém. Profese učitele by se měla otevřít odborníkům, kterým chybí pedagogické zaměření, a umožnit jim doplnění si kvalifikaci se zahájením studia do tří let. Pirátská strana navrhuje adaptační období, během něhož by na začínající učitele dohlíželi zkušení učitelé. Pirátská strana se chce soustředit také na zatraktivnění profese učitelů (https://redmine.pirati.cz/issues/9126).
  21.10.2019 - Systém státních maturit je špatně nastavený, znevýhodňuje studenty s odborným vzděláním. V návaznosti na to je zde požadavek, aby proběhla diskuze o zavedení rozdílných maturitních zkoušek pro gymnázia a odborné školy. Pro žáky, kteří dokončili poslední ročník maturitního oboru, ale nesložili maturitní zkoušku, chceme zavézt vzdělanostní úroveň "střední vzdělání", čímž by se zamezilo předčasným odchodům ze vzdělání (https://redmine.pirati.cz/issues/17306).
  25.10.2019 - Předčasné ukončení vzdělání přináší překážku na trhu práce, opakovanou a dlouhodobou nezaměstnanost. Nedostatečná kvalifikace je pro žáka celoživotní riziko. Od roku 2011/2012 se počet žáků, kteří odcházejí předčasně zvyšuje. Tento trend je z části zapříčiněn vysokou neúspěšností žáků u státních maturit. Cílem by mělo být udržet mladé lidi ve vzdělání a z toho důvodu zavést konkrétní opatření, aby se předčasným odchodům ze škol zamezilo. Motivací by mohlo být získání profesní kvalifikace, ke které je nutná spolupráce resortu školství a zaměstanosti. Úřady práce by měly být schopny zařazovat lidi do rekvalifikačních programů, či spolupracovat se školou, ze které žák předčasně odešel, a zafinancovat zkoušku z profesní kvalifikace v daném oboru (https://redmine.pirati.cz/issues/15964).

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 17 říj 2019, 11:50


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Září 2019

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích
  2. září - účast na oslavách J.A. Komenského v Národním muzeu na pozvání národního muzea.
  3. září - jednání poslaneckého klubu
  9.9. schůzka resortního týmu pro oblast školství viz. zápis *
  10.-13.9. jednání pléna
  24.-27.9. jednání pléna
  12.9.Účast na večeři s velvyslancem Korei v rámci meziparlamentní skupiny přátel ČR - Korea. Rozloučení s velvyslancem Moonem, který končí na tomto postu.
  13.9. Účast na schůzce k tvorbě krajského programu za resort školství.
  17.9. Schůzka k tvorbě školského webu.

  19.9. Účast na platformě pro školství vedenou senátorem Drahošem. Debata o podobě a budoucnosti maturit a o podání pozměňovacího návrhu k zákonu o pedagogických pracovnících. Piráti budou iniciovat pozměňovací návrh, který vychází od senátora Drahoše ve smyslu umožnění učitelům vykonávání učitelské profese i bez formálního pedagogického vzdělání pokud učitelskou profesi vykonávají alespoň 10 let. Ačkoliv se může jednat o nesystémové opatření, tak v důsledku to je legalizace současného stavu na školách. Desetiletá praxe na pozici učitele bude ekvivalentem formálního pedagogického vzdělání, ale pouze pro danou školu, ve které učitel učí.
  20.9. Mediální školení - lektorka Taušová.
  24.9. Jednání klubu viz interní zápis https://mrak.pirati.cz/f/186571
  (po 17 měsících legislativního procesu byl zamítnut mnou předložený zákon o vnitrozemské plavbě, který povoluje malé množství alkoholu pro vodáky. Návrh byl vrácen ze senátu doplněný o cyklisty, což byla chyba, poněvadž vodáci měli v senátu velkou podporu. Poslanecká sněmovna zamítla senátní verzi s cyklisty a sněmovní verze s vodáky, tudíž potřebovala 101 hlasů. O 12 hlasů zákon nebyl schválen a kompletně spadl pod stůl. Zákon znovu předložím, poněvadž se pro něj vždy vyslovila většina sněmovny a měl podporu i v senátu má tedy smysl ho znovu předložit.)
  26.9. Mimořádná schůze k ústavní žalobě na prezidenta republiky podanou senátem.

  jednání výborů a podvýborů
  4. září - účast na školském výboru. Projednávání sloučení NÚV a NIDV do jednoho ústavu. Dále bylo jednáno o rozpočtové kapitole č. 333 pro Ministerstvo školství pro rok 2020.
  Jednání výborů. A další viz. zápis http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=161968
  9.10. 9. jednání klubu. viz interní zápis https://mrak.pirati.cz/f/186571
  18.9. Školský výbor viz zápis http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=162628 . Projednávání výroční zprávy a účetní uzávěrky Státního fondu kinematografie a uznávání vzdělání včelařů. Ostaní viz zápis.
  26.9. Společné jednání podvýboru pro regionální školství a podvýboru pro vědu a vysoké školy, již jsem obou dvou členem, s ministrem Plagou nad dlouhodobým záměrem školské soustavy do roku 2023. Ačkoliv Pirátská strana není připomínkovým místem, tak jsme k tomuto dokumentu zaslali připomínky již na jaře tohoto roku a mnoho připomínek bylo akceptováno. Diskuse nad připomínkami, které nebyly akceptovány, zejména nad povolováním vzniku soukromých škol a platech učitelů. Diskuse nebyla ukončena, jednání bylo přerušeno z důvodu jednání pléna sněmovny. Dlouhodobý záměr bude znovu otevřen na dalším jednání podvýborů.
  26.9. podvýbor pro sport - schválení poslankyně Procházkové a její doporučení školskému výboru jako předsedkyně pro podvýbor pro sport.
  17.9. Účast na klubíku svoboda. Výstupy pro klub.
  11.9 schůzka předsednictva Školského výboru. Jednání o programu výboru.

  schůzky a lobbistické kontakty
  3. září - schůzka s Odřejem Štefflem ze společnosti SCIO. Předmětem schůzky byla Novela zákona o pedagogických pracovnících, kde v paragrafu sedm byla v průběhu připomínkového řízení vypuštěna možnost získání pedagogického minima studiem pedagogiky. Toto vnímáme jako jednu z relevantních možností. Dohodli jsme se, že Piráti iniciují podání pozměňovacího návrhu, který by možnost studiem pedagogiky do novely vrátil.
  3. září - návštěva Štěpána Štrébla z Prahy 3 a diskuse o novele zákona o pedagogických pracovnících. Praha 3 potřebuje pro své školy, kde probíhá výuka v cizím jazyce (nejedná se o výuku cizích jazyků) změnu zákona o p.p. aby tuto výuku mohli zajišťovat s bakalářským stupněm vzděláním, poněvadž jde o běžný stupeň vzdělání pro učitele v anglosaských zemích. Piráti požadují tuto připomínku za relevantní a budeme iniciovat pozměňovací návrh, který tuto věc umožní.
  4.9. schůzka s Arnoštem Veselým a diskuse nad Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Probírání témat a představení vizi Pirátů pro oblast školství. Snaha předání našich podnětů pro tvorbu Strategie 2030.
  5.9. osobní návštěva ministra R. Plagy. Dvouhodinová diskuse o Pirátských tématech v oblastech školství.
  10. září - Pracovní oběd s Giancarlo Lamberti - předsedou studentské komory Rad VŠ a probírání školských témat, postavení studentů doktorských studijních programů. Domluvení jeho účasti na mém semináři o maturitách.
  11.9. schůzka s dr. Libuši Beníčkovou. Paní doktorka se na Piráty obrátila ve věci formálních pochybení Ministerstva školství při povolování soukromé školy. Představila nám svůj případ, lze na něm ilustrovat chyby a nekomunkaci Ministerstva školství, které s největší pravděpodobností povedou k prohranému soudnímu sporu a tudíž zbytečných výdajů státu. V žádném případě jsme nehodnotili typ školy, její zaměření školy, ani výrok odborné komise. Pochybení se týkají pouze procesu povolování a odvolání jak ostatně konstatuje veřejná ochránkyně práv. Celou věc jsem postoupil senátnímu výboru, který je nezávislý na koaličních poslancích a může nezávisle zhodnotit postup ministerstva.
  13.9. Pracovní večeře na Česko-Japonské obchodní komoře k výročí jejího působení v ČR. Neformální debata s ministry Maláčovou a Havlíčkem, kteří zde zastupovali stát.
  17.9. Schůzka se senátorem Drahošem a diskuse nad koncepcí maturit v ČR. Domluvena účast na mé konferenci Budoucnost maturit v ČR.
  18.9. Pracovní večeře s delegací z Iráku. Debata o možnosti vzdělávání iráckých studentů v ČR.
  19.9. Schůzka s Petrem Bayerlem - předsedou vysokoškolských odborů. Rozhovor na téma postavení studentů doktorských studijních programů a platech učitelů na VŠ.
  19.9. Schůzka s vícepřezidentkou Svazu průmyslu a dopravy Milenou Jabůrkovou. Diskuse nad stanoviskem svazu k novele školského zákona ve věci zrušení povinnosti a maturitních předmětů z matematiky a cizího jazyka. Paní víceprezidentka mi objasila jejich postoj a z čeho vycházejí a co je jejich cílem. V důsledku Pirátské vize nejsou vzdálené vizím Průmyslu a dopravy, máme jen rozdílnou představu o tom, jak se dostat ke stejnému cíli.

  Aktivita ve volebním kraji
  16.9. Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.
  23.9. Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.
  30.9. Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 10 říj 2019, 12:19


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Červenec a srpen 2019

  2. července - rez. zákon o eutanazii
  10. července - Český rozhlas
  24. července - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - reforma financování regionální školství
  30. července - zákon o eutanazii


  Jednání výborů:
  9. července - Mandátový a imunitní výbor
  11. července - účast na podvýboru pro regionální školství
  12. července - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

  Lobbistické kontakty:
  11. července - setkání s J. Drahošem
  22. července - schůzka s Cinádrem (STAN) v Plzeňském Pirátském Centru. Schůzky se účastnil také Jiří Rezek
  23. července - setkání s J. Drahošem

  Aktivita ve volebním kraji:
  2. července - schůze krajského mediálního týmu,
  22. července - účast na schůzi předsednictva krajského sdružení Plzeňského kraje
  29. července - videohovor - schůze předsednictva krajského sdružení Plzeňského kraje. Projednával se předložený návrh "Nároky na zastupitele".


  Srpen
  výkazy z redmine:
  1, Byl dokončen úkol ze 17.3.2018, který si stanovoval zprůhlednit tok peněz v podpoře sportu. Během tohoto úkolu bylo předloženo pozměňovací návrh pro projednávání v Senátu (https://redmine.pirati.cz/issues/19633). Z mých předložených pozměňovacích návrhů byly přijaty pouze dva menší v PN A ve výborovém návrhu, ostatní týkající se především transparentnosti přijaty nebyly.
  Seznam PN zde:
  http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=241.
  Úkol byl dokončen na základě vytvoření Národní sportovní agentury a sport již není v gesci Ministerstva školství (https://redmine.pirati.cz/issues/9926).

  2, Interpelace na vyřazování žádostí z formálních důvodů. Na základě podnětu prověřit poskytnuté informace o striktním vyřazování žádostí o sportovní dotace jen na základě formálních pochybení bez možnosti jejich opravy. V případě potvrzení poskytnutých informací připravit interpelaci na ministra (https://redmine.pirati.cz/issues/22483).

  3, roční plán (střednědobý cíl) - Příprava zákona o eutanázii. Cílem je příprava a předložení zákona o eutanazii v ČR (https://redmine.pirati.cz/issues/22485).

  4, aktualizace úkolu z 20.11.2018 Předložení vize pro oblast školství (https://redmine.pirati.cz/issues/15666). Výstupem bylo www.vzdelani2030.cz. Nyní běží připomínkování vizí k terciárnímu vzdělávání (viewtopic.php?f=546&t=48189).

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 22 črc 2019, 18:02


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Červen 2019

  6. červa - účast na tiskové konferenci
  11. června - projednávání zákonu o eutanazii
  17. června - účast na Konferenci Strategie 2030+ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
  25. června - účast na setkání pražského týmu pro školství

  Jednání výborů:
  4. června - schůze vedení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
  12. června - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
  26. června - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

  Lobbistické kontakty:
  14. června - schůze s delegací z Koree
  27. června - Návštěva ZČU rozhovor se zástupci všech VaVpI center a debata o jejich udržitelnosti po skončení NPU II. Dostal jsem podnět na možnou interpelaci na ministra školství.


  Aktivita ve volebním kraji:
  3. června - schůze předsednictva Plzeňské kraje, účast na krajské schůzi Plzeňského kraje
  10. června - schůze předsednictva Plzeňského kraje
  24. června - Návštěva paní C. ve věci likvidace pozůstalosti v rámci zákona o dědictví.Paní C. řeší s nejmenovanou plzeňskou notářkou likvidaci pozůstalosti v rámci zákona o dědictví. Zmiňovaná notářka nechce danou věc s Paní C. řešit. Z tohoto důvodu se Paní C. obrátila na Lukáše B. v rámci možné rady či pomoci v této záležitosti.

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 22 črc 2019, 18:02


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Květen 2019

  2. května - Schůzka k vizím pro terciární vzdělávaní
  3. května - čt24
  14. května - účast na semináři o fake news
  21. května - účast na semináři Šikana dětí (Bezpečné klima ve školách a šikana), čt
  30. května - účast na klubíku - Piráti

  Jednání výborů:
  15. května - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
  29. května - účast na Mandátovém a imunitním výboru

  Lobbistické kontakty:
  7. května - Jednání s předsedou senátního výboru ohledně témat ve vzdělávání
  9. května - Koordinační schůzka s V. Šimralem k Dlouhodobému záměru
  14. května - večeře s velvyslancem Japonska

  Aktivita ve volebním kraji:
  13. května - Schůze KS Plzeňského kraje
  20. května - střední škola v Stankově, Politická kavárna v Plzni
  23. května - účast na - Technhmania - řemeslo má zlaté dno?

  Výkaz z redmine:
  1, úkol z 20.2.2019 - Připravit interpelaci ve věci poskytování dat od CERMAT. V rámci resortu MŠMT byl ve vazbě na prevenci předčasných odchodů uložen Odboru 65 MŠMT, NÚVu a CERMATu úkol nastavit monitoring předčasných odchodů ze vzdělávání na základě již dostupných dat. CERMAT do této chvíle neposkytl data k přijímacím zkouškám a státní maturitě, která jsou pro monitoring předčasných odchodů stěžejní. Martin Úlovec připraví podklady pro interpelaci ministra Plagy ve věci poskytování dat z CERMATu pro potřeby resortu MŠMT (https://redmine.pirati.cz/issues/16680)
  Úkol byl aktualizován s popisem: čeká se na oficiální žádost MŠMT ve věci propojení dat CERMATu a Odboru 65 MŠMT.

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 22 črc 2019, 18:02


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Duben 2019

  Účast na všech jednáních Sněmovny 16. až 19. a 23. až 26. 4.
  Jednání všech výborů:
  3.4. školský výbor - snaha ODS o zvolení nového předsedy. Zde jsem se vyjádřil, že pan poslanec Baxa je zároveň primátorem Plzně a to mi silně vadí. Měl by si vybrat co chce dělat. Nakonec jsme však pro něj hlasovali, protože alternativou je VKml. Nebylo to nic platné, VKml. nadále zůstal předsedou výboru.
  16.4. MIV
  23.4. - po odvolání VKml z výboru přestal ten být předsedou a následovala volba nového. Obdobně i u Volného, který přestal být předsedou podvýboru pro regionální školství. Nedošlo k dohodě klubů a tak byla volba předsedů odložena na 15. 5. a do té doby byl předsedání výboru pověřen poslanec Rais. Já jsem se přihlásil alespoň na člena podvýboru pro regionální školství a byl jsem odhlasován.

  4.4. - účast na slavnostním shromáždění na Karlově univerzitě.
  11.4. - výjezd do základní školy v Ústí nad Labem v ZŠ Mojžíř, která je spádovou školou pro vyloučenou lokalitu. Hospitace v hodině ve třídě skládající se téměř pouze z dětí z vyloučené lokality a dvěma dětmi v inkluzi. Učitelka i asistentka to zvládají dobře, hodina češtiny a vyjmenovaná slova. Následný rozhovor s ředitelem školy a dalšími dvěma řediteli okolních škol. Největší jejich přáním bylo, aby nevznikaly další vyloučené lokality. Jedno z opatření, které by jim mohlo pomoci by byla možnost zřízení pedagogicko-psychologické poradny přímo v takové škole. Nešlo by o plošné opatření pro všechny školy ale pouze pro některé vybrané školy, zejména ty ve vyloučených lokalitách. Narážejí zde zejména na problém, že rodiče nejeví o své děti zájem a už vůbec je nevezmou do PP poradny, kde by dětem byl vystaven papír na základě něhož mohou školy jednat a žádat. (ve zkratce řečeno, prosím nebrat za slovo).
  11.4. - Účast na slavnostním zahájení Festivalu Finále Plzeň.
  24.4. návštěva dvou senátních výborů, kde se projednával zákon o vodákách. První garanční výbor, výbor hospodářský, doporučil můj návrh ke schválení. Druhý výbor pro regionální rozvoj také doporučil ke schválení, ale ještě k tomu přilepil povolení pro cyklisty. Na jednání senátu 2.5. budu raději apelovat na schválení původního návrhu, protože cyklisté mají potenciál celý návrh shodit pod stůl.

  Vize vzdělávání 2030
  Představení Vizí pro vzdělávání v oblasti regionálního školství. Tisková konference v Pirátském centru v Praze.
  https://vzdelavani2030.cz/

  Zákon o Eutanázii
  15.4. - účast na pracovní skupině k přípravě zákona o eutanazii. Řešili se dílčí aspekty zákona. Hlavně jsme v pracovní skupině probírali model po stránce rizik a souslednosti jednotlivých úkonů od žádosti až po vykonání. Diskuse nad pojistkami, aby tohoto nemohl nikdo zneužít.

  Lobbistické kontakty:
  8.4. - Oliberius Vlastimil - debata nad služebním zákonem. Jako bachař loboval za to, aby na tom byli stejně ohledně přestávek na jídlo jako ostatní lidé pod služebním zákonem. Slíbil jsem tento požadavek předat kolegovi Koláříkovi, který pokud ho shledá smysluplným, tak podá v této záležitosti pozměňovací návrh v PSP, protože služební zákon je v současné době otevřený. Tak se tomu i stalo.
  8.4. Sadílek Jan - debata nad jeho situací, kdy je již pravomocně odsouzen za to, že u něj bylo nalezeno konopí a policie mu zabavila i stroj, kterým z konopí dělal tinkturu. Zde již není pomoci, dal jsem mu kontakt na kolegu Vymazala, ale nemyslím si, že mu bude pomoci. U nás se chodí sedět i za výrobu léků z kytiček.
  8.4. - Paní Eugenie Kubalíková. Navštívila mě opět, jestli je nějaký pokrok v oblasti stíhání viníků v IZIP.
  10.4. - RTI a setkání s ředitelem Kepkou. Debata nad tím, zda jsou výzkumné instituce dostatečně financované z veřejných peněz obdobně jako je tomu u soukromých výzkumných organizací financovaných z MPO.
  29.4. - pan Ungr a debata nad volebním systémem, zejména nad tím, proč máme volby ve dvou dnech, zda by nestačilo v jednom jak to i někde funguje v zahraničí.
  2.4. - schůzka s Učitelem naživo, s Radek Sárközi z Pedagogické komory a Eduinem ohledně doporučení k našim vizím v oblasti školství.

  Aktivita ve volebním kraji:
  1.4. - výjezdní zasedání v Klatovech, prezentace pirátských Vizí 2030 v regionálním školství.
  6.4. - účast na konferenci ke školství v Klatovech pořádanou spolkem Ratolest. Následné zapojení do debaty.
  30.4. - účast na organizaci zařizování volebních průkazů v Plzni.

  Byl jsem přítomen v regionální kanceláři ve dnech 11., 18. a 25. března.


  Bude doplněno

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 29 dub 2019, 18:09


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Březen 2019

  Účast na všech jednáních Sněmovny, jednání všech výborů, kde jsem členem a účast na všech zasedáních poslaneckého klubu a Klubíku Svoboda

  Zákon o Eutanázii
  19.3. - účast na pracovní skupině k přípravě zákona o eutanazii. Původně jsem se chtěl pustit do tohoto zákona samostatně, nicméně obdobnou aktivitu již vyvinula poslankyně Procházková (ANO). Její pracovní tým, do něhož jsem požádal o vstup, je složen z lidí zabývající se dlouhodobě touto problematikou a také jsou zde zástupci ministerstva zdravotnictví a legislativy. Jako předlohu si tento tým vzal Lucemburský model a diskutují se změny na naše právní prostředí. Dále se diskutují další dílčí možnosti podle toho jak v jaké zemi fungují. Vzhledem k tomu, že se snažím o to, aby tento zákon byl u nás přijat, nejdu cestou vlastní novely, ale připojím se k této iniciativě, vzhledem k tomu, že lídrem je koaliční poslankyně, tak má návrh dobrou šanci na úspěch. Nejlépe, pokud by novela pak byla předložena jako vládní návrh zákona. Nadále se budu účastnit pracovních schůzek nad vznikem tohoto zákona, je pravděpodobné, že bude připraven do konce tohoto roku.

  Lobbistické kontakty:
  11.3. - pan Šole a jeho nová zjištění v kauze obce Řenče.
  25.3. Paní Eugenie Kubalíková. Navštívila mě opět, jestli je nějaký pokrok v oblasti stíhání viníků v IZIP.
  27.3. setkání se zástupci organizace ředitel a učitel naživo a naše žádost o připomínkování našich vizí z jejich strany. Chtějí zůstat striktně apolitičtí a proto nám vyjádření nedají. Dále na stejná témata setkání s Radek Sárközi z Pedagogické komory a Eduinem. Od nich jsme vyjádření dostali a použili ho v tiskové zprávě k prezentaci vizí o školství.

  Aktivita ve volebním kraji:

  Byl jsem přítomen v regionální kanceláři ve dnech 11., 18. a 25. března.


  Bude doplněno

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 29 dub 2019, 17:20


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Únor 2019

  Účast na všech jednáních Sněmovny, jednání všech výborů, kde jsem členem a účast na všech zasedáních poslaneckého klubu a Klubíku Svoboda


  Lobbistické kontakty:
  8.2.- návštěva Fakulty strojní, děkan Edl a proděkan Zdebor, rozhovor o budoucnosti jaderné energetiky v ČR. Lobby za její zachování a podporu, slíbil jsem účast na jaderných dnech pořádaných fakultou a domluvil i účast kolegy Třešňáka, který má za Piráty energetiku na starosti.

  Aktivita ve volebním kraji:
  27.2. - návštěva dětského domova v Plzni a prohlídka jedno z bytů společně s kolegyní Olgou Richterovou. Svěřenci zde žijí samostatně. Zdá se, že dětský domov Plzeň to umí a je nositelem dobré praxe, je pěkné vidět místa, kde to dobře funguje.
  Byl jsem přítomen v regionální kanceláři ve dnech 4., 11., 18. a 25. února


  Bude doplněno

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 29 dub 2019, 16:21